Maakt je stad of gemeente gebruik van een kortingscode? Kijk het na op hun productpagina!

Algemene Voorwaarden Cirklo cadeaubon

Aanbieder

Cirklo wordt aangeboden door Fairville NV.

Steenweg Deinze 154 ,

9810 NAZARETH, België

BTW nr: BE 0756.963.452

Telefoon: 09 362 71 25
 

Algemeen

Door de opgelegde sluitingen van handelszaken en fysieke winkels en andere noodmaatregelen, om de verspreiding van het Covid-19 virus in te dijken, worden heel wat lokale handelaars sterk getroffen. Fairville NV tracht de getroffen ondernemers met de nieuwe digitale cadeaubon Cirklo te ondersteunen tijdens en na deze moeilijke periode. Wanneer de Covid-19 lockdown-maatregelen het toelaten, kan u uw cadeaubon uitgeven bij uw favoriete lokale handelaar.    

Meer informatie betreffende de Cirklo cadeaubon, alsook de deelnemende handelaars, staat steeds te lezen op de website www.cirklo.be.  

Bij iedere aankoop of ontvangst van een cadeaubon erkent u kennis genomen te hebben van deze Algemene Voorwaarden en deze te aanvaarden. 

Eigenaar van de cadeaubon

De cadeaubon is niet persoonsgebonden en kan bijgevolg doorgegeven worden. Degene die de cadeaubon bezit, zal met andere woorden steeds als eigenaar worden beschouwd. 

Hoe kan een burger een digitale cadeaubon verkrijgen?

Een burger kan een digitale cadeaubon op twee manier verkrijgen. 

Een burger koopt zelf een cadeaubon 

Een burger kan een digitale cadeaubon aankopen via de gebruiksvriendelijke online webshop van Fairville NV. Een cadeaubon kan enkel aangeschaft worden door onlinebetaling met Bancontact. Alle prijzen worden overigens uitgedrukt in EURO en zijn inclusief BTW. 

Het lokale bestuur kan besluiten een percentage of een nominaal bedrag toe te voegen bij de aankoop van een cadeaubon.  

De burger krijgt vervolgens een unieke QR-code toegestuurd op zijn/haar e-mailadres. De QR-code vertegenwoordigt de waarde van de cadeaubon in Cirklo’s. De tegenwaarde van deze Cirklo’s staat vast op een geblokkeerde rekening op het Cirklo-platform. De waarde van één digitale munt ‘Cirklo’ is steeds één euro.   

Het lokale bestuur schenkt een cadeaubon per gezin  

Een lokaal bestuur kan besluiten om aan ieder gezin, inwoner van het gebied waar dit bestuur de leiding heeft, een cadeaubon te schenken. Hier komt het gezin zelf niet financieel tussen bij de aankoop van een cadeaubon. Het gezin krijgt vervolgens een unieke QR-code toegestuurd op het fysieke adres of e-mailadres. De QR-code vertegenwoordigt de waarde van de cadeaubon in Cirklo’s. De tegenwaarde van deze Cirklo’s staat vast op een geblokkeerde rekening op het Cirklo-platform. De waarde van één digitale munt ‘Cirklo’ is steeds één euro. 

Hoe ontvangt een handelaar een digitale cadeaubon?

Een handelaar moet een identiteitscontrole doorlopen die uitgevoerd wordt door het lokale bestuur. Het lokale bestuur geeft aan Fairville NV vervolgens een lijst van handelaars die mogen toetreden tot het platform. Handelaars die niet op de lijst zijn opgenomen kunnen bijgevolg niet toetreden tot het Cirklo platform. 

De handelaar beschikt over een applicatie die toegankelijk is vanop een tablet en/of smartphone. Indien een burger met een cadeaubon wenst te betalen, geeft de handelaar het te betalen bedrag in op het toestel en toont dat vervolgens aan de burger. Hierna zal de handelaar de QR-code (digitaal of op papier) scannen, waarna de bon voor het te betalen bedrag wordt ontwaard.   

De handelaar dient steeds een scanning van de QR-code uit te voeren teneinde zeker te zijn dat de betaling is geslaagd. De handelaar is pas zeker dat hij een correcte betaling heeft ontvangen nadat er een bevestigingsbericht op het scherm van de applicatie verschijnt. Indien er geen bevestigingsbericht op het scherm van de applicatie verschijnt, is de handelaar niet zeker dat de betaling succesvol is geregistreerd en draagt deze laatste zelf de eindverantwoordelijkheid voor niet-betaling.  

Informatie over het saldo – toegang tot de digitale portefeuille

Alle uitgevoerde transacties zijn terug te vinden in de digitale portefeuille van de handelaar. Het gaat met name om een overzicht van de ontvangen cadeaubonnen, historische transacties, maar ook de omwisseling naar fiat geld (EUR). 

Hoe zet een handelaar ontvangen Cirklo’s om in fiat geld (EUR)?

De handelaar kan zijn/haar geïnde lokale munten via de applicatie automatisch omzetten naar fiat geld. De handelaar kan tijdens het registratieproces kiezen of de omzetting op wekelijkse dan wel op maandelijkse basis dient te gebeuren. Het is eveneens mogelijk om Cirklo’s ad-hoc om te zetten naar fiat geld. De handelaar ontvangt het bedrag aan geïnde munten vervolgens per Europese overschrijving op zijn/haar rekening. Op die manier wordt gegarandeerd dat een handelaar niet lang hoeft te wachten op de inkomsten.  

Geldigheidsduur Cirklo cadeaubon

Een Cirklo cadeaubon is gedurende een door het lokale bestuur gekozen periode geldig. Daar het de bedoeling is dat deze bonnen zo snel als mogelijk worden uitgegeven in de lokale handel. Deze termijn kan weliswaar per lokale overheid verschillen. Na de vervaldatum kan de bon niet meer worden gebruikt. 

Herroepingsrecht

Overeenkomstig artikel VI.47 van het Wetboek van Economisch Recht, beschikt een koper over een herroepingsrecht voor verkopen op afstand of onlineverkopen. Op basis van dit herroepingsrecht kan een koper binnen veertien (14) kalenderdagen vanaf de datum van ontvangst van zijn/haar bestelling, alsnog afzien van de aankoop, zonder opgave van redenen en zonder dat hem/haar boetes kunnen worden opgelegd. 

De koper erkent evenwel dat, conform artikel VI 53, 13°, het vermeld herroepingsrecht niet van toepassing is op de aankoop van een cadeaubon. De koper erkent immers dat het uitvoeren van de aankoop reeds volstrekt werd bij het online in ontvangst nemen van de digitale inhoud (cadeaubon).  

Veiligheid en support

De Cirklo cadeaubon is te beschouwen als elektronisch geld. Belfius Bank NV, kredietinstelling naar Belgisch recht, ingeschreven in het register der rechtspersonen onder het nummer 0403.201.185  en met maatschappelijke zetel te 1210 Brussel, Karel Rogierplein 11,  is de uitgever van dit elektronisch geld. 

Cirklo heeft dezelfde waarde als de euro en is enkel omruilbaar tegen goederen of diensten bij de deelnemende handelaars. Buiten het platform van Cirklo heeft Cirklo geen enkele waarde. 

Bovendien doet de Aanbieder beroep op innovatieve blockchain technologie om de veiligheid van de transacties te verzekeren en fraude tegen te gaan.   

Aansprakelijkheid

Uitgezonderd afwijkende wettelijke of contractuele bepalingen, is Fairville NV enkel aansprakelijk in geval van een zware of opzettelijke fout begaan tijdens de uitoefening van haar professionele activiteiten. 

De aansprakelijkheid van Fairville NV tegenover deelnemers aan het Cirklo  platform als gevolg van een tekortkoming kan in geen geval aanleiding geven tot schadeloosstelling voor onrechtstreekse schade van financiële, commerciële of andere aard. Onder onrechtstreekse schade wordt onder meer verstaan: de verhoging van de algemene kosten, het verstoren van de planning, het verder moeten leveren van prestaties, het verlies van winst, imago, klanten of verhoopte besparingen. 

Misbruik

Misbruik, oneigenlijk gebruik of frauduleus gebruik van de Cirklo cadeaubon is in ieder geval verboden. Fairville NV houdt zich het recht voor om, mits kennelijk gegronde reden, een burger, dan wel een handelaar, de toegang tot het digitale platform te ontzeggen. 

Herinnering : 
Wij subsidiëren tabaksgebruik niet. U kunt dus geen tabak/sigaretten aankopen met uw bonnen. De bonnen mogen in die winkels natuurlijk wel gebruikt worden om andere producten aan te schaffen aangezien er krantenwinkels en tabakswinkels geregistreerd staan.

 

Rappel : Nous ne subventionnons pas la consommation de tabac. Vous ne pouvez donc pas acheter de tabac/cigarettes avec vos bons. Les bons peuvent bien sûr être utilisés dans ces magasins pour acheter d'autres produits, car il y a des marchands de journaux et des buralistes enregistrés.

 

Intellectuele eigendomsrechten 

Alle intellectuele eigendomsrechten betreffende de digitale cadeaubon Cirklo  blijven behouden bij Fairville NV. Onder deze intellectuele eigendomsrechten worden verstaan auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële knowhow, methoden en concepten.  

Het is de burger verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, tenzij het louter gaat om privégebruik van het product zelf. 

Privacy

Aankoop van een Cirklo digitale cadeaubon houdt de kennisname en aanvaarding in van de privacyverklaring 

Bevoegde rechtbanken en toepasselijk recht

Deze algemene voorwaarden worden beheerst door Belgisch recht.  

In geval van betwistingen zijn enkel de rechtbanken van Brussel bevoegd. 

Wijzigingen van de voorwaarden

Deze algemene voorwaarden kunnen te allen tijde gewijzigd worden door de Fairville NV. Twee maanden voor de inwerkingtreding van de aangepaste voorwaarden zullen deze beschikbaar zijn op de website. 

Na de datum van inwerkingtreding van de aangepaste voorwaarden wordt elke aankoop van een Cirklo digitale cadeaubon beschouwd als een aanvaarding van de voorwaarden. 

Datum laatste wijziging : 29/06/2022