Maakt je stad of gemeente gebruik van een kortingscode? Kijk het na op hun productpagina!

Privacyverklaring Cirklo

Algemeen

Cirklo heeft als doel om de lokale economie te stimuleren na de Covid-19 gezondheidscrisis, in samenwerking met de lokale besturen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van digitale cadeaubonnen, die op een webshop aangekocht kunnen worden.

De webshop van Cirklo wordt aangeboden door Fairville NV, met zetel te Steenweg Deinze 154, 9810 Nazareth BE 0756.963.452, sales@fairville.be

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Wij respecteren in alle gevallen de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (hierna “AVG”).

Wanneer u iets in onze webshop koopt, verzamelen wij de persoonlijke informatie die u ons geeft, zoals uw naam, adres en e-mailadres. Fairville NV is daarom de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens. De verwerking van persoonsgegevens omvat elke mogelijke bewerking van deze gegevens, zoals het verzamelen, registreren, gebruiken of bewaren ervan. Fairville NV draagt met andere woorden steeds de eindverantwoordelijkheid naar u als burger.

Fairville NV zal hierbij aansluitend interne technische en organisatorische beleidsmaatregelen nemen en toepassen opdat de verwerking aan de vereisten van de AVG voldoet en uw rechten steeds worden gewaarborgd. Dergelijke maatregelen kunnen onder meer bestaan in het minimaliseren van de verwerking van persoonsgegevens, het zo spoedig mogelijk pseudonimiseren van persoonsgegevens, transparantie met betrekking tot de functies en de verwerking van persoonsgegevens, het in staat stellen om u toe te laten controle uit te oefenen op de informatieverwerking, enz.

Fairville NV kan beroep doen op verwerkers, zoals dienstverleners in software, IT, advocaten, …

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Persoonsgegevens omvatten standaard alle informatie over u als geïdentificeerde of identificeerbare persoon. Deze worden voor de koper verzameld tijdens het aankoopproces in de webshop en voor de handelaar tijdens het registratieproces in de applicatie.

Alle gegevens die Fairville NV verzamelt, kunnen met elkaar gecombineerd worden om onze diensten en aanbiedingen beter af te stemmen op uw persoonlijke behoeften.

In hoofde van de koper, die op de webshop een cadeaubon aankoopt, worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 • Naam;
 • E-mailadres;
 • Adres
 • Stad
 • Land/regio
 • Postcode
 • Gegevens verkregen via cookies, overeenkomstig via onze Cookie Policy.
 • Gegevens die verband houden met uw persoonlijk koopgedrag.

In hoofde van de handelaar (natuurlijke persoon), die zich registreert op de applicatie, worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 • Naam;
 • E-mailadres;
 • BTW-nummer;

Overeenkomstig de AVG, verwerken we geen gevoelige gegevens zoals onder andere gegevens over uw raciale of etnische afkomst, politieke opvattingen of seksuele voorkeuren. 

Waarvoor verwerken we uw persoonsgegevens?

Fairville NV kan persoonsgegevens verwerken voor de volgende welbepaalde doeleinden:

 • Het beheer van uw klantendossier;
 • Om met u in contact te treden;
 • Het uitvoeren van betalingstransacties;
 • De voortdurende verbetering van onze diensten, kanalen en processen;
 • Het uitwerken van studies, modellen en statistieken;
 • Het voorkomen van witwaspraktijken, fraude en financiering van terrorisme;
 • Het naleven van diverse wettelijke bepalingen en fiscale verplichtingen;
 • Het beantwoorden van gegronde vragen van de gerechtelijke of toezichthoudende overheid om toegang te krijgen tot de gegevens;
 • Direct marketing.

Toch zullen alleen de gegevens worden verwerkt die strikt noodzakelijk zijn om het door de afnemer beoogde doel te realiseren.

Op welke rechtsgrond steunt de verwerking van uw persoonsgegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens enkel in één van de volgende gevallen: 

 • Wanneer we u hiervoor toestemming vroegen en u ons die gaf. Deze toestemming kan u steeds intrekken. Deze intrekking geldt uitsluitend voor de periode na de intrekking en tast dus niet de rechtmatigheid aan van de verwerking die plaatsvond tot het ogenblik van de intrekking;
 • Wanneer we een contract of precontractuele maatregel uitvoeren;
 • We wettelijk of reglementair verplicht zijn;
 • Op basis van een “gerechtvaardigd belang”, waarbij we een zeer grondige afweging maken tussen het belang van de afnemer en uw belang, waaronder de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer.

Gerechtvaardigde belangen zijn bijvoorbeeld:

 • De preventie van fraude en misbruiken;
 • Het beheer van geschillen;
 • De evaluatie van de totale klantrelatie;
 • Het aanbieden van producten of diensten die het nauwst mogelijk aansluiten bij uw behoeften en verlangens;
 • Het verbeteren van processen en apps;
 • Direct marketing, zoals o.m.:
  • Onze klanten informeren over nieuwe producten of diensten;
  • Een profiel van onze klanten opstellen;
  • Gepersonaliseerde aanbiedingen doen voor de verjaardag van onze klanten;
  • Nieuwe klanten, abonnees of leden verwerven.

Aan wie kunnen we uw persoonsgegevens doorgeven?

De persoonsgegevens worden geenszins uitgewisseld, verkocht of meegedeeld aan andere organisaties buiten de groep Belfius[1], tenzij:

 • U hiervan op de hoogte werd gesteld en uw expliciete toestemming gaf;
 • Dit vereist is voor onze dienstverlening;
 • Er een wettelijke verplichting op ons rust;
 • Er een gerechtvaardigd belang is voor betrokken derde.

Indien we in dat verband een beroep doen op een firma buiten de Europese Economische Zone, doen we dat enkel als we garanties bekomen rond een zelfde adequaat beschermingsniveau met betrekking tot uw persoonsgegevens als binnen Europa.

Wij kunnen overigens anonieme, geaggregeerde gegevens voor commerciële doeleinden of voor interne en externe rapportering gebruiken. Deze gegevens zijn immers nooit terug te brengen naar een bepaald individu.

Wat zijn uw rechten bij het verwerken van uw persoonsgegevens?

Uw rechten

U beschikt steeds over het recht om de persoonsgegevens die over u zijn verzameld, in te zien, en om dat recht eenvoudig en met redelijke tussenpozen uit te oefenen, zodat u zich van de verwerking op de hoogte kan stellen en de rechtmatigheid daarvan kan controleren. Dit recht mag uiteraard geen afbreuk doen aan de rechten of vrijheden van anderen, met inbegrip van het zakengeheim of de intellectuele eigendom en met name aan het auteursrecht dat de software beschermt. 

U heeft eveneens ook het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken. Een intrekking moet gratis kunnen en zonder nadelige gevolgen voor u als persoon. De intrekking moet even eenvoudig kunnen gebeuren als zij werd verleend. Alle gegevensverwerkingen die op deze toestemming berusten, zullen uiteraard worden stopgezet. Wanneer er overigens geen andere rechtsgrond voorhanden is voor het verwerken van deze gegevens, zullen de gegevens verwijderd worden.

Wanneer uw persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van direct marketing heeft u te allen tijde het recht om kosteloos bezwaar te maken tegen deze verwerking.  In dit geval stoppen wij onmiddellijk met de verwerking van persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden.

U hebt voorts recht op het corrigeren van uw persoonsgegevens. Zijn uw persoonsgegevens onjuist, onvolledig of niet relevant, dan kan u ze laten wijzigen of aanvullen. In bepaalde gevallen hebt u eveneens het recht om een beperking van de verwerking van uw gegevens te vragen voor een bepaalde dienstverlening en het recht op verzet tegen het gebruik van uw gegevens op basis van gerechtvaardigd belang.

U hebt het recht op overdracht van persoonsgegevens. Bepaalde gegevens die u ons bezorgde mag u onder bepaalde voorwaarden laten overdragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke of aan uzelf.

Tot slot heeft u het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen (“recht op vergetelheid”) en niet verder te laten verwerken wanneer de persoonsgegevens niet langer noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt, wanneer u uw toestemming heeft ingetrokken of bezwaar maakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, of wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens op een ander punt niet met deze privacyverklaring in overeenstemming is.

Hoe kan u uw rechten uitoefenen?

De gebruiker kan mailen naar info@fairville.be en zijn/haar verzoek richten aan: Fairville NV, Steenweg Deinze 154, 9810 Nazareth, Belgie.

Gaat u niet akkoord met het standpunt van

Fairville NV, dan heeft u het recht om een klacht neer te leggen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (privacycommission.be).

Contactgegevens DPO

U kunt contact opnemen met onze verantwoordelijke voor gegevensbescherming (‘DPO’) door hem aan te schrijven op het volgende adres: Fairville, ter attentie van de DPO – Steenweg Deinze 154 – 9810 Nazareth of door een mail te sturen naar dpo@fairville.be

Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden.

Wat bij eventuele wijzigingen aan deze privacyverklaring?

Het spreekt voor zich dat de verwerking van persoonsgegevens kan evolueren doorheen de tijd ten gevolge van gewijzigde wetgeving, technische vooruitgang, etc.Fairville NV behoudt zich dan ook het recht voor om dit privacybeleid aan te passen in de toekomst indien nodig. Wanneer dit gebeurt zal het zijn/haar gebruikers hiervan op gepaste wijze op de hoogte brengen via de bestaande applicatie.

Datum laatste wijziging : 11/05/2020

[1] De groep Belfius omvat hoofdzakelijk Belfius Bank en het zelfstandig netwerk van kantoren (agent-mandatarissen), Belfius Insurance, Belfius Investment Partners, Crefius, Elantis, Belfius Lease, Belfius Auto Lease, Belfius Commercial Finance, Corona, VDL-Interass, Bureau Laveaux & Martin, Qualitass,…De samenstelling van de groep Belfius kan uiteraard evolueren.